Uregelmæssigheder i forbindelse med ERP-system skiftet

Cookie & persondatapolitik

 

Fonden DBK
Mimersvej 4
4600 Køge
Danmark
CVR-nummer: 62523417

 

1. Indledning
1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Fonden DBK (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler
personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles
2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status (saldo, kundepoint el.), oplysninger til tracking af forsendelse (eksempelvis trackingnr.), bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger). CVR-nummer.

2.2 Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, som dermed kun behandles, hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os.

2.3 Vi indsamler som hovedregel kun dine personoplysninger fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre end dig, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik.

2.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger
3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
c) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.
d) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og
bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
e) At sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer (såsom emails, MMS, direkte meddelelser på sociale medier osv.).
f) At sende nyhedsbreve via e-mail.
g) At administrere og udbetale løn.
h) At modtage og videregive oplysninger til offentlige myndigheder hvor loven kræver dette.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
b) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

4.2 Vi foretager i tillæg til ovenstående behandling i nogle tilfælde behandling af personoplysningerne ved videregivelse af kreditoplysninger til tredjemand. Inden vi
foretager denne behandling, indhenter vi samtykke hertil. Vi behandler disse oplysninger med følgende formål for øje: På kundens godkendelse og specifikke ønske opgiver vi kreditinfo til kundens andre leverandører.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges konkrete anmodning herom.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.).
b) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.).
c) Databehandlere.


5.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores
services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.
Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne virksomheder vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.4 Vi overfører personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS. Vi overfører personoplysninger til Canada. Sådanne overførsler sker på
baggrund af beslutninger fra EU-Kommissionen, hvorefter der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

5.5 Vi kan kontaktes for mere information, herunder ved spørgsmål om vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige, herunder datterselskaber,
eller videregivelse af personoplysninger til tredjelande, samt for at modtage kopi af dokumentation for overførselsgrundlaget.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger
6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

7. Rettigheder for registrerede personer
7.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

7.1.1 Ret til berigtigelse (rettelse):
Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

7.1.2 Ret til sletning:
I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.1.3 Ret til begrænsning af behandling:
Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.1.4 Ret til indsigelse:
Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

7.1.5 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis
du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

8. Ændringer til denne politik
8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af
væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontakt
9.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes ved at sende en email til gdpr@dbk.dk. 

Dette er version 7, sidst opdateret den 18.08.2023 08:18.

Med venlig hilsen
Fonden DBK

Søg på dbk.dk: