Normal drift

Ansøg om fondsstøtte

Vi støtter projekter, som fremmer læselysten​

Fonden DBK søger nyskabende projekter inden for litteratur og læsning​

Uddelingerne er et initiativ, der skal øge læselysten i Danmark og dermed gavne den danske bog- og litteraturbranche.

Ønsket er, at endnu flere danskere – både børn og voksne – skal lære at værdsætte litteraturens gode egenskaber gennem nyskabende litteraturprojekter.
Fonden kan også yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. 

Uddelingerne giver DBK mulighed for at give tilbage til den kreative branche, der er DBK’s levebrød og har været det i mere end 125 år. 

Alle virksomheder, private og offentlige organisationer og privatpersoner kan søge om hel eller delvis finansiering af litterære projekter og spændende idéer. Fonden DBK har valgt at lade fantasien og kreativiteten råde hos danske forfattere, bloggere, festivaler, iværksættere og på anden måde formidlere og sætter derfor næsten ingen rammer for, hvilke innovative litteratur-, bog- og læseprojekter, der kan søges støtte til.

Uddelingen sker på Bogforum ​

De udvalgte projekter præsenteres både hos DBK og i medierne i tiden op til Bogforum. Ligeledes bliver folkene bag disse projekter inviteret til uddelingen, som finder sted på Bogforum. Her afsløres det, hvilke af de udvalgte projekter, der modtager støtte fra DBK.

FAQ - fondsstøtte generelt

Ansøgningsfrist

Bestyrelsen for DBK har besluttet, at der ikke uddeles fondsmidler i 2023. Der kan derfor ikke i 2023 søges om midler fra Fonden DBK

Fondens midler

Fonden DBK har uddelt fondsmidler for 2019, 2020, 2021 og 2022. 

 

Hvad ydes der ikke støtte til?

Fonden støtter ikke ansøgernes privatøkonomi, herunder studierejser og – ophold, indkøb af inventar samt finansiering af egentlige bogudgivelser. 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indgives elektronisk på et ansøgningsskema. 

Bemærk, at der er sat en grænse for, hvor mange karakterer, der kan anføres i ansøgningen. Fonden lægger vægt på, at ansøgningerne er præcise, gennemarbejdede og kortfattede. Der må gerne vedlægges bilag, men undlad at vedlægge store mængder bilagsmateriale, prøv i stedet at være præcis og kortfattet.

Efter ansøgningsfristens udløb vil der være en screeningproces, hvor et uddelingsudvalg under fondsbestyrelsen gennemgår alle ansøgninger. Hvis Fonden DBK finder dit projekt interessant, men har brug for flere oplysninger, vil du blive kontaktet. Der kan også blive tale om et interview for at afdække projektets formål og indhold mere præcist. På den baggrund træffer udvalget beslutning om, hvilke projekter, der går videre. Alle udvalgte projekter får besked, og øvrige ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgte. 

Hvem modtager støtte?

Formålet med fondsmidlerne er at yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. Samtidig giver fondsmidlerne DBK, mulighed for at give tilbage til den kreative branche.

Hvert år får vi rigtig mange gode ansøgninger der fortjener støtte, anerkendelse og eksponering.

Vi kan ikke honorere dem alle, men vi vil gerne prøve at skabe ekstra opmærksomhed omkring dem, der skiller sig særligt ud.

Derfor vil vi ikke alene sætte spotlys på de ansøgninger, der modtager støtte, men også på andre gode projekter. Der er så mange gode projekter ude omkring, som fortjener et skulderklap og ros for de opfindsomme ideer.

I år vil der derfor være en udvælgelsesproces, hvor vi sætter fokus på udvalgte projekter. På den måde får vi mulighed for at fortælle om flere af de spændende projekter vi møder i branchen.

Og de projekter, vi ikke selv kan støtte, kan vi måske hjælpe på vej, ved at få andres øjne op for dem og de ildsjæle der driver dem.

De udvalgte projekter kan se udvælgelsen som en anerkendelse af deres flid og gode ide og eksponeringen af deres projekt kan hjælpe deres fremtidige projekter og initiativer.

Behandling af personoplysninger

I det omfang din ansøgning indeholder personoplysninger, anses Fonden DBK for at være dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne.

Når du udfylder ansøgningsskemaerne, bedes du overveje, hvorvidt det er relevant at medtage personoplysninger i forbindelse med ansøgningen om støtte til dit projekt. Du bedes særligt være opmærksom på ikke at angive følgende oplysninger i skemaet: a) følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, b) CPR-numre og c) oplysninger om strafbare forhold.

Afvises din ansøgning, vil samtlige personoplysninger, som du har indsendt, hurtigst muligt blive slettet. Du kan læse mere om Fonden DBK’s behandling af dine personoplysninger her.

FAQ - behandling af ansøgning

Hvornår får jeg svar

Du får svar på, om du er blandt de udvalgte. Det gælder uanset, om du er blevet udvalgt eller ej.

Offentliggørelsen af de udvalgte projekter, der modtager fondsmidler, sker på BogForum. 

Hvordan får jeg svar

De nominerede får svar på mail.

Hvis du får afslag, kan du ikke forvente at få en begrundelse, da vi desværre ikke har ressourcer til at begrunde hvert enkelt afslag.

Kan jeg få svar før tid

Nej, der vil altid være en behandlingstid efter ansøgningsfristen på alle ansøgninger, uanset størrelse og type

FAQ - støtte og udbetaling

Er der et minimum eller et maksimum for ansøgt beløb?

Fonden DBK afsætter en uddelingsramme for det enkelte år samtidig med behandlingen af fondens årsregnskab.

Uddelingsrammens størrelse er afhængig af fondens økonomiske stilling og resultat og vil maksimalt udgøre kr. 500.000, – om året.

Det er muligt at søge om hele beløbet eller blot en del af beløbet.

Hvornår bliver støtten udbetalt?

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt i selve ansøgningsåret, men det afhænger af, hvornår dit projekt skal gennemføres.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft?

Nej. Den aktivitet, der søges støtte til, skal tidsmæssigt ligge efter uddeling. 

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater?

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser, hvis Fonden DBK beslutter at støtte dit projekt.

Skal jeg sende dokumentation for hvad jeg har brugt pengene til?

Ja du skal sende dokumentation for, at pengene er brugt til det, Fonden DBK har besluttet at støtte.

Medmindre andet er aftalt, skal dokumentation indsendes, før Fonden DBK udbetaler det beløb, vi måtte have bevilget.

Skal jeg ellers indsende noget til Fonden DBK efter jeg har gennemført projektet?

Ja, når du har afsluttet projektet, skal du indsende en rapport om projektet og dets forløb (inklusive regnskab), og hvilke resultater, du har opnået, til os.

Vi er berettiget til at redegøre for projektet i Fonden DBK’s årsrapport, på vores hjemmeside og i anden information om Fonden DBK.

Har jeg krav på at få udbetalt et beløb fra Fonden DBK, når jeg søger?

Nej, der er ingen, der har krav på at få udbetalt støtte fra Fonden DBK.

Det er Fonden DBKs bestyrelse, der træffer alle beslutninger om uddelinger, herunder hvem der støttes og med hvilke beløb.

Fonden DBKs bestyrelse kan også beslutte, at man ikke vil foretage nogen uddelinger.

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om?

Nej, Fonden DBK kan godt give tilsagn om delfinansiering med en betingelse om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

I så fald anmoder vi om dokumentation for, at du har fået restfinansieringen dækket, førend vi udbetaler donationen.

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet, hvad gør jeg?

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser, hvis Fonden DBK beslutter at støtte dit projekt.

Hvad hvis jeg gennem flere donationer får et større samlet beløb, end det jeg har ansøgt om?

Så skal du tilbagebetale det overskydende beløb til os.

Må jeg omtale Fonden DBK i forbindelse med projektet?

Ja, på al information, der offentliggøres om projektet, skal det fremgå, at projektet gennemføres med støtte fra Fonden DBK.

Skal jeg betale skat af de penge, jeg modtager?

Fonden DBK kan ikke rådgive om skatte- og momsmæssige forhold, og er uden ansvar for, hvorledes de donationer, som Fonden DBK yder, beskattes.

Fonden DBK foretager alle lovpligtige indberetninger om de donationer, der ydes, herunder til Fondsmyndighederne og til SKAT.

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du overholder reglerne, og at eventuel skat og moms betales og betales rettidigt.

Søg på dbk.dk: